Architektonický ateliér
Google : https://sites.google.com/site/atelieraasro/
Facebook : https://www.facebook.com/atelieraasro
YouTube : https://www.youtube.com/c/AtelieraaSkBratislava
Google+ : https://plus.google.com/+AtelieraaSkBratislava
 • Architektonické štúdie riešenia
 • Dokumentácie pre územné rozhodnutie
 • Projekty na stavebné povolenie
 • Realizačné projekty
 • Autorský dozor
 • Interiéry
 • Realizácie stavieb
 • Realizácie interiérov
 • Modely 3D
 • Vizualizácie
 • Animácie
 • Web - design
 • PRÍPRAVA A VYPRACOVANIE TECHNICKÝCH NÁVRHOV, GRAFICKÉ A KRESLIČSKÉ PRÁCE
 • NAKLADANIE S VÝSLEDKAMI TVORIVEJ ČINNOSTI SO SÚHLASOM AUTORA
 • INŽINIERSKA ČINNOSŤ - POSKYTOVANIE PORADENSTVA INVESTOROM A VLASTNÍKOM NEHNUTELNOSTÍ
 • INŽINIERSKA ČINNOSŤ - ZASTUPOVANIE INVESTORA (STAVEBNÍKA) PRI PRÍPRAVE A USKUTOČŇOVANÍ STAVIEB
 • INŽINIERSKA ČINNOSŤ - POSKYTOVANIE SÚVISIACICH TECHNICKÝCH SLUŽIEB
 • PRÍPRAVNÉ PRÁCE K REALIZÁCII STAVBY
 • USKUTOČŇOVANIE STAVIEB A ICH ZMIEN
 • DOKONČOVACIE STAVEBNÉ PRÁCE PRI REALIZÁCII EXTERIÉROV A INTERIÉROV
 • VÝROBA MODELOV A MAKIET
 • SPROSTREDKOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ V OBLASTI SLUŽIEB
 • SLUŽBY SÚVISIACE S POČÍTAČOVÝM SPRACOVANÍM ÚDAJOV
 • REKLAMNÉ A MARKETINGOVÉ SLUŽBY
 • FOTOGRAFICKÉ SLUŽBY
 • ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY
 • KÚPA TOVARU NA ÚČELY JEHO PREDAJA KONEČNÉMU SPOTREBITEĽOVI (MALOOBCHOD)
  ALEBO INÝM PREVÁDZKOVATEĽOM ŽIVNOSTI (VEĽKOOBCHOD)
 • MARKETINGOVÉ PORADENSTVO
 • MEDIÁLNE PORADENSTVO

Základné vysvetlenie obsahu dokumentácie

Architektonický návrh:


Architektonický návrh (architektonická štúdia) je prvotným premietnutím zámeru klienta do konkrétnej priestorovej podoby. Dáva klientovi predstavu o možnom konkrétnom urbanistickom, architektonickom, výtvarnom, dispozično-prevádzkovom, interiérovom, konštrukčnom a materiálovom riešení budúcej stavby, ako aj o základných ekonomických parametroch jej zhotovenia. Slúži ako podklad na ďalšie strategické rozhodovanie klienta a na predbežné rokovania klienta so zainteresovanými orgánmi a s inými osobami, ako aj s jeho partnermi. Cieľom je, aby klient získal názornú predstavu o svojom investičnom zámere.

Dokumentácia na územné konanie:


Dokumentácia slúži na rozhodnutie stavebného úradu o určení územia na zastavanie a na umiestnenie stavby na ňom. Dokumentácia na územné konanie musí poskytnúť dostatočný podklad na rozhodnutie stavebného úradu a dotknutých orgánov, najmä na posúdenie uvedených podmienok, vrátane jednoznačného polohopisného a výškového osadenia navrhovanej stavby v území s vyznačením vzťahov k okoliu. Obsah ustanovuje vykonávacia vyhláška. Cieľom je vydanie územného rozhodnutia.

Projekt na stavebné konanie:


Účelom projektu je poskytnúť stavebnému úradu podklad na posúdenie navrhovanej stavby a jej súladu s podmienkami územného rozhodnutia. Projekt potrebný na stavebné povolenie musí poskytnúť jednoznačnú urbanistickú, architektonickú, výtvarnú, priestorovú, dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú charakteristiku stavby na posúdenie požiadaviek verejných záujmov. Obsah ustanovuje vykonávacia vyhláška. Cieľom je vydanie stavebného povolenia.

Dokumentácia na výber zhotoviteľa stavby (tendrová dokumentácia):


Účelom dokumentácie je jednoznačne vymedziť predmet dodávky budúceho zhotoviteľa (zhotoviteľov) stavby. Tento podklad má umožniť jednotlivým uchádzačom v rámci výberového konania vypracovať porovnateľné ponuky a následne uzatvoriť s víťazným uchádzačom zmluvu o dielo na zhotovenie stavby. (Tendrová dokumentácia môže byť výnimočne spracovaná aj pred projektom pre uskutočnenie stavby. Vtedy predstavuje prvú etapu spracovania projektu pre realizáciu stavby, a to do miery, ktorá je potrebná na splnenie účelu tejto výkonovej fázy). Ak klient nepožaduje spracovanie podkladov na výber zhotoviteľa pred spracovaním projektu na uskutočnenie stavby, použije sa ako podklad pre na výber zhotoviteľa ukončený projekt na uskutočnenie stavby. (Výrazne odporúčame robiť dokumentáciu na výber zhotoviteľa (takisto aj výber zhotoviteľa) až po realizačnom projekte. Predbehnutie tejto etapy výrazne zvyšuje nepresnosť podkladov a tým zvyšuje riziká dodatočných nákladov na realizáciu stavby). Cieľom je poskytnúť budúcemu zhotoviteľovi stavby dostatočné podklady, aby vedel dielo oceniť a pripraviť návrh zmluvy na realizáciu diela.

PROJEKT NA USKUTOCNENIE STAVBY (REALIZACNÁ DOKUMENTÁCIA):


Úcelom projektu na uskutocnenie stavby je rozpracovatť stavebným úradom overenú projektovú dokumentáciu a podmienky stavebného povolenia do takej podrobnosti, aby poskytovala dostatocný podklad na prípravu a uskutocnenie celej stavby, najmä na kalkuláciu stavebných nákladov, na uzavretie zmlúv na realizacné fázy výstavby a na prípravu jednotlivých zhotovitelov. Projekt musí bytť dostatocným podkladom na uskutocnenie celej stavby a na záverecné vyúctovanie stavebných prác. Cielom je vytvoriťt dokumentáciu diela tak, aby ho zhotovitel vedel celé zrealizovatť.

OBSAH DOKUMENTÁCIE:


Obsah dokumentácie je vždy modifikovaný, závisí od konkrétneho zadania a jeho individuálnych charakteristík. Nasledujúce clenenie je preto orientacné. Štruktúra je dost podrobná. Nie všetky položky budú v každom projekte potrebné, niektoré iné špecifické bude možno treba doplnit.

Vypracovanie architektonického návrhu

Účel dokumentácie


Architektonický návrh (architektonická štúdia) je prvotným premietnutím zámeru klienta do konkrétnej priestorovej podoby. Dáva klientovi predstavu o možnom konkrétnom urbanistickom, architektonicko-výtvarnom, dispozično-prevádzkovom, interiérovom, konštrukčnom a materiálovom riešení budúcej stavby, ako aj o jej základných ekonomických parametroch. Slúži ako podklad na ďalšie strategické rozhodovanie klienta a na predbežné rokovania so zainteresovanými orgánmi a s inými osobami, prípadne s partnermi. V rámci prípravnej fázy má klient možnosť získať viacero návrhov, z ktorých si môže vybrať optimálne riešenie. Nástrojom na to je vyhlásenie architektonickej súťaže, priame zadanie návrhov viacerým architektom, alebo vypracovanie variantných riešení jedným architektom (alebo tímom architektov).

Obsah a rozsah dokumentácie – koordinačné a projektové výkony


A Správa

 1. Základné údaje
  • predmet architektonického návrhu
  • klient
  • spracovateľ návrhu a autor návrhu
  • pôvodný autor (pri modernizácii, rekonštrukcii, stavebnej obnove), resp. autor stavby (pri interiéri)
  • navrhované kapacity, plošná a priestorová bilancia
  • zoznam použitých podkladov
 2. Urbanistické riešenie
  • architektonicko-priestorové a funkčno-prevádzkové začlenenie do prostredia a na komunikácie a inžinierske siete
  • plošné a priestorové bilancie
  • kapacity
  • predpokladané lehoty prípravy a realizácie stavby
 3. Architektonické riešenie
  • hmotovo-priestorové, funkčné, dispozično-prevádzkové, materiálové a výtvarnokompozičné riešenie
 4. Základné konštrukčné a technické riešenie
  • rámcový popis navrhovaného nosného systému
  • rámcový popis technického vybavenia
  • rámcový popis predpokladaných energetických a technologických zariadení, potrebných na prevádzku a dosiahnutie objednávateľom požadovaného štandardu

B Výkresy

 • situačný výkres (začlenenie navrhovanej stavby do okolitého prostredia s dôrazom na hmotovo-priestorové členenie, výtvarno-kompozičné riešenie a dopravné napojenie)
 • pôdorysy podlaží v mierkach 1:500, 1:400, 1:200, výnimočne 1:100 so zakreslením základného zariadenia stavby charakterizujúceho jej funkčné využitie a možnú organizáciu jej vnútorných priestorov s legendou priestorov a základnými pôdorysnými a výškovými kótami
 • charakteristické rezy a pohľady v mierkach 1:500, 1:400, 1:200, výnimočne 1:100 dokumentujúce hmotovo-priestorové riešenie, výškové usporiadanie, materiálové a farebné riešenie stavby
 • charakteristické priestorové zobrazenie dokumentujúce hmotovo-priestorové, výtvarné, farebné a materiálové riešenie stavby, ako aj jej začlenenie do okolitého prostredia.


Vedľajšími výkonmi sú najmä

 • obstaranie alebo vykonanie potrebných prieskumov (napr. stavebnotechnického, statického, geodetického, geologického, hydrologického, pôdohospodárskeho, dopravného, architektonicko-historického, dendrologického, krajinnoekologického, majetkovoprávneho, a pod.)
 • zameranie skutočného stavu stavieb
 • polohopisné a výškopisné zameranie pozemkov
 • vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru verejnej práce
 • rozmnožovanie dokumentácie nad počet zmluvne dohodnutých vyhotovení.

Odporúčané podklady


Na spracovanie architektonického návrhu by mal klient poskytnúť spravidla tieto podklady:

 • situáciu širších vzťahov
 • zameranie staveniska – polohopis, výškopis, technickú infraštruktúru
 • zameranie skutočného stavu budovy (len pri modernizácii, rekonštrukcii, stavebnej obnove a pri architektonickom riešení interiéru)
 • územnoplánovaciu informáciu
 • investičný zámer


Ak podklady neposkytne klient, ale ich treba obstarať v rámci zákazky, ide o vedľajšie výkony.

Vypracovanie dokumentácie na územné konanie

Účel dokumentácie


V územnom rozhodnutí stavebný úrad vymedzí územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia verejné záujmy v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných opatrení v území a starostlivosť o životné prostredie vrátane architektonických a urbanistických hodnôt v území a rozhodne o záväzných stanoviskách dotknutých orgánov a o námietkach účastníkov konania.


Dokumentácia potrebná na územné rozhodnutie musí poskytnúť dostatočný podklad na rozhodnutie príslušných orgánov, najmä na posúdenie uvedených podmienok, vrátane jednoznačného polohopisného a výškového osadenia navrhovanej stavby v území s vyznačením väzieb na okolie.

Obsah a rozsah dokumentácie – koordinačné a projektové výkony


A Správa

 1. Základné údaje

   Údaje o stavbe

   • názov stavby
   • charakter stavby (novostavba, rekonštrukcia, prístavba, nadstavba, vstavba, a pod.)
   • miesto stavby
   • parcelné čísla a katastrálne územie

   Údaje o stavebníkovi

   • meno, priezvisko a adresa stavebníka; ak ide o právnickú osobu, jej názov a sídlo, a ak ide o podnikateľa, jeho obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo

   Údaje o spracovateľovi projektu

   • spracovateľ projektu (osoba alebo firma)
   • autor architektonického návrhu (ak autor nevypracúva dokumentáciu, treba zabezpečiť jeho súhlas; licenčná zmluva s autorom sa priloží k dokladovej časti)
   • autor pôvodného architektonického návrhu (ak ide o zásah do existujúcej architektúry); ak pôvodný autor žije, treba zabezpečiť jeho, resp. ak nežije, treba zabezpečiť súhlas nositeľa majetkového autorského práva; licenčná zmluva sa priloží k dokladovej časti)
   • hlavný projektant (autorizovaný architekt, resp. autorizovaný stavebný inžinier)
   • zodpovední projektanti pre jednotlivé profesie (autorizovaný stavebný inžinier za každú profesiu)
   • plošná a priestorová bilancia
   • rekapitulácia nárokov na zásobovanie vodou a energiami
   • členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory a na časové etapy (ak je takéto členenie účelné)
   • zoznam použitých podkladov
 2. Charakteristika územia
  • vyhodnotenie územia vrátane hydrologických a geologických pomerov
  • dotknuté ochranné pásma a chránené územia, najmä pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny
 3. Urbanistické riešenie
  • začlenenie stavby do územia
  • súpis navrhovaných stavebných pozemkov, údaje o súlade návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou (ak bola schválená)
 4. Architektonické riešenie
  • hmotovo-priestorové, funkčné, dispozično-prevádzkové, materiálové a architektonicko-kompozičné riešenie
 5. Základné konštrukčné a technické riešenie
  • popis navrhovaného nosného systému
  • modulová osnova
  • popis konštrukčných prvkov, hlavnej stavebnej výroby a pomocnej stavebnej Výroby
 6. Riešenie technológie
  • popis navrhovaných technologických zariadení potrebných na prevádzku a dosiahnutie objednávateľom požadovaného štandardu prostredia
 7. Riešenie požiadaviek požiarnej ochrany
 8. Riešenie požiadaviek civilnej ochrany
 9. Riešenie technickej a dopravnej infraštruktúry
  • požiadavky stavby na odkanalizovanie a na zásobovanie pitnou vodou, teplou úžitkovou vodou a energiami
  • požiadavky na zneškodňovanie odpadov
  • napojenie na jestvujúce inžinierske siete a zariadenia
  • dopravné riešenie, najmä napojenie na verejnú komunikáciu
  • výpočet nárokov na statickú dopravu
 10. Vplyv stavby na životné prostredie
  • vplyv stavby, prevádzky a výroby na životné prostredie, na zdravie ľudí a na požiarnu ochranu
  • návrh opatrení na odstránenie, resp. na minimalizáciu negatívnych účinkov stavby na okolie
  • návrh na zriadenie ochranných pásiem.

B Výkresy

 • výkres širších vzťahov s vyznačením navrhovaných stavebných objektov a hraníc územia zakreslený do mapového podkladu spravidla v mierke 1:1000
 • situačný výkres súčasného stavu územia so zakreslením navrhovaných stavebných objektov (predmetu územného konania), ich polohopisnej a výškovej polohy, odstupov od susedných objektov a iných väzieb na okolie, vypracovaný v mierke katastrálnej (pozemkovej) mapy vo vyhotovení zaručujúcom stálosť tlače, použitý ako stavebným úradom opečiatkovaná príloha územného rozhodnutia
 • vytyčovací výkres so zakreslením spôsobu vytýčenia hlavného vytyčovacieho bodu a modulových osí navrhnutej stavby vo vzťahu k všeobecne platnej geodetickej sieti v oblasti, alebo od existujúceho markantného nehnuteľného bodu v susedstve
 • koordinačný výkres spravidla v mierke 1:500 so zakreslením navrhovaných stavebných objektov, staveniska a ich väzieb na okolie, najmä na existujúce a navrhované verejné alebo účelové komunikácie a na inžinierske siete, ochranných pásiem a chránených objektov, príp. demolácií porastov určených na výrub
 • pôdorysy, rezy, pohľady spravidla v mierke 1:200, axonometrie, perspektívy, resp. zákres do fotografie, charakterizujúce architektonické a dispozičné riešenie navrhovaných stavebných objektov.

Prílohy

 • príloha č. 1: Posúdenie denného osvetlenia (správa, výpočty, výkresy)
 • príloha č. 2: Ochrana pred hlukom
 • príloha č. 3 Posúdenie vplyvov na ovzdušie (ak ide o zdroj znečisťovania)

Vedľajšími výkonmi sú najmä

 • vykonanie alebo zabezpečenie potrebných prieskumov (napr. stavebnotechnického, statického, geodetického, geologického, hydrologického, pôdohospodárskeho, dopravného, architektonicko-historického, dendrologického, krajinnoekologického, majetkovoprávneho, a pod.)
 • zameranie skutočného stavu stavieb
 • polohopisné a výškopisné zameranie pozemkov
 • vypracovanie alebo zabezpečenie svetlo-technických, hlukových, emisných a iných overovacích štúdií
 • rozmnožovanie dokumentácie nad počet zmluvne dohodnutých vyhotovení
 • vyhotovenie modelov a ich zobrazenie
 • vypracovanie príloh.

Odporúčané podklady


Na spracovanie architektonického návrhu stavebník poskytne spravidla tieto podklady:

 • situáciu širších vzťahov
 • zameranie staveniska – polohopis, výškopis, technická infraštruktúra
 • zameranie skutočného stavu budovy (len pri modernizácii, rekonštrukcii, stavebnej obnove alebo pri architektonickom riešení interiéru)
 • územnoplánovaciu informáciu
 • licenčnú zmluvu s autorom architektonického diela, ak spracovateľ nie je zároveň autorom
 • investičný zámer.

Ak podklady neposkytne klient, ale ich treba obstarať v rámci zákazky, ide o vedľajšie výkony

Vypracovanie dokumentácie na stavebné konanie

Účel dokumentácie


Účelom dokumentácie stavby na stavebné konanie je poskytnúť dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby a jej súladu s podmienkami územného rozhodnutia. V stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä, či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo územným rozhodnutím a požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá základným požiadavkám na stavby a všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.


Projekt stavby potrebný na stavebné povolenie musí poskytnúť jednoznačnú urbanistickú, architektonicko-výtvarnú, priestorovú, dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú charakteristiku stavby na posúdenie uvedených požiadaviek.

Obsah a rozsah dokumentácie – koordinačné a projektové výkony


A Sprievodná správa

 1. Identifikačné údaje

   Údaje o stavbe

   • názov stavby
   • charakter stavby (novostavba, rekonštrukcia, prístavba, nadstavba, vstavba a pod.)
   • miesto stavby
   • parcelné čísla a katastrálne územie

   Údaje o stavebníkovi

   • meno, priezvisko a adresa stavebníka; ak ide o právnickú osobu, jej názov a sídlo, a ak ide o podnikateľa, jeho obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo

   Údaje o spracovateľovi projektu

   • spracovateľ projektu (osoba alebo firma)
   • autor architektonického návrhu (ak autor nie je projektantom časti architektonické a stavebnotechnické riešenie, treba zabezpečiť súhlas autora; licenčná zmluva sa priloží k dokladovej časti)
   • autor pôvodného architektonického návrhu (ak ide o zásah do existujúcej architektúry); ak pôvodný autor žije, treba zabezpečiť súhlas pôvodného autora a ak nežije súhlas držiteľa majetkových autorských práv; licenčná zmluva sa priloží k dokladovej časti)
   • hlavný projektant (autorizovaný architekt, alebo autorizovaný stavebný inžinier)
   • zodpovední projektanti pre jednotlivé profesie (autorizovaný stavebný inžinier za každú profesiu)
 2. Základné údaje o stavbe
  • základné funkcie
  • plošné, priestorové a ekonomické bilancie
  • kapacity
  • predpokladané lehoty prípravy a realizácie stavby
 3. Prehľad východiskových podkladov
  • mapové podklady, zamerania
 4. Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty
 5. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu
 6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov
 7. Termíny začatia a dokončenia stavby
 8. Údaje o postupnom uvádzaní stavby do prevádzky
 9. Celkové náklady stavby

B Súhrnná technická správa

 1. Charakteristika územia stavby a osadenie do prostredia
 2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby
 3. Údaje o technologickej časti stavby
 4. Zemné práce
 5. Ochrana proti zemnej vlhkosti a podzemnej vode
 6. Kanalizácia
 7. Zásobovanie pitnou vodou a teplou úžitkovou vodou
 8. Teplo a palivá
 9. Rozvod elektrickej energie
 10. Vonkajšie a slávnostné osvetlenie
 11. Slaboprúdové rozvody

Protokol o určení druhu prostredia jednotlivých priestorov


Prílohy

 • Príloha č.1: Požiarna ochrana (správa, výpočty, výkresy)
 • Príloha č.2: Doložka civilnej ochrany (správa, výpočty, výkresy architektúry, vetrania)
 • Príloha č.3: Posúdenie denného osvetlenia (správa, výpočty, výkresy)
 • Príloha č.4: Ochrana proti hluku
 • Príloha č.5: Posúdenie vplyvov na ovzdušie (v prípade zdroja znečisťovania)
 • Prílohy č. 3-5 sú vedľajšími výkonmi.

C Celková situácia stavby v mierke 1:500


D Vytyčovacia situácia v mierke 1:500


E Koordinačná situácia v mierke 1:500


F Dokumentácia stavebných objektov


Dokumentácia sa vypracúva samostatne pre každý stavebný objekt. Primerane charakteru objektu obsahuje niektoré, alebo všetky tieto časti:

 1. Architektonické a stavebné riešenie
 2. Nosné betónové, oceľové a drevené konštrukcie
 3. Zdravotechnika a plynoinštalácia
 4. Vykurovanie
 5. Vzduchotechnika
 6. Osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody –určenie intenzity zabudovaného osvetlenia a návrh svietidiel
 7. Ústredne a vnútorné slaboprúdové rozvody
 8. Výťahy

Každá časť obsahuje technickú správu a výkresovú časť v mierke 1:100


G Projekt organizácie výstavby

 1. Technická správa
 2. Situácia organizácie výstavby v mierke 1:500
 3. Predbežný časový plán výstavby
 4. Projekt organizácie dopravy počas výstavby

H Dokumentácia prevádzkových súborov


Dokumentácia sa vypracúva zvlášť pre každý prevádzkový súbor. Každý prevádzkový súbor je dokumentovaný technickou správou a výkresovou časťou spravidla v mierke 1:100


I Celkové náklady stavby

 1. Projektové a prieskumné práce
 2. Prevádzkové súbory
 3. Stavebné objekty
 4. Samostatný hmotný investičný majetok
 5. Zabudované umelecké diela
 6. Vedľajšie náklady
 7. Práce vykonané inými, než stavebnými a montážnymi firmami, náklady na patenty a licencie
 8. Nepredvídané náklady
 9. Nákup existujúcich strojov a zariadení, ak sa nebudú likvidovať
 10. Príspevky iným stavebníkom
 11. Náklady na prípravu a zabezpečenie výstavby, vnútorné vybavenie drobným investičným majetkom, programové vybavenie

Vedľajšími výkonmi sú najmä

 • vykonávanie prieskumov
 • zameriavanie skutočného stavu stavieb
 • polohopisné a výškopisné zameriavanie pozemkov
 • vypracúvanie svetlo-technických, hlukových, emisných a iných overovacích štúdií technického a ekonomického obsahu
 • rozmnožovanie dokumentácie nad počet zmluvne dohodnutých vyhotovení.

Vypracovanie projektu stavby na uskutočňovanie stavby

Účel dokumentácie


Účelom projektu stavby na uskutočňovanie stavby je rozpracovať stavebným úradom overenú projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie do takej podrobnosti, aby poskytovala dostatočný podklad na prípravu a uskutočňovanie stavby (najmä na kalkuláciu nákladov, na uzavretie zmlúv na realizačné fázy, na prípravu jednotlivých zhotoviteľov).


Projekt stavby na uskutočňovanie stavby spolu s geodetickou dokumentáciou (vytýčenie priestorovej polohy stavby) a výrobnou (dielenskou) dokumentáciou najmä jednotlivých zhotoviteľov častí pomocnej stavebnej výroby (napr. výrobu atypických okien, zasklených stien, fasádnych obkladov) musí byť dostatočným podkladom na uskutočnenie a záverečné vyúčtovanie stavby.

Obsah a rozsah dokumentácie – koordinačné a projektové výkony


A Sprievodná správa
B Súhrnná technická správa
C Celková situácia stavby v mierke 1:500


Časti A, B, C sa vypracovávajú len v prípade, že predmetnej výkonovej fáze nepredchádzala výkonová fáza - Vypracovanie dokumentácie na stavebné konanie. V takom prípade obsah a rozsah častí A, B, C je totožný s touto fázou. Ak výkonovej fázy predchádzalo vypracovanie dokumentácie na stavebné konanie, dokumentácia na uskutočnenie stavby, projekt stavby ju dopĺňa a spodrobňuje. Nezmenené časti dokumentácie (najmä časti A, B vrátane príloh, C, výpočty, výkresy a doklady) obsiahnuté v dokumentácii na stavebné konanie sa do projektu stavby na uskutočnenie stavby opätovne nedopĺňajú, iba sa na ne odkazuje v príslušných zoznamoch príloh.


D Koordinačné výkresy stavby

 • koordinačná situácia v mierke 1:500 (obsah a rozsah totožný s predošlou fázou)
 • koordinačné výkresy vnútorných konštrukcií, zariadení a rozvodov, vyznačených do zjednodušených pôdorysných výkresov architektúry

E Dokumentácia stavebných objektov

  Dokumentácia sa vypracúva zvlášť pre každý stavebný objekt. Primerane charakteru objektu obsahuje tieto časti:

  1. Architektonické a stavebné riešenie
   • technickú správu (účel objektu, zastavaná, úžitková plocha, obostavaný priestor, kapacita, technické riešenie a vybavenie)
   • výkresy v účelnej mierke, spravidla v mierke 1:100 (vytyčovací výkres, výkresy výkopov a základov, výkresy pôdorysov, rezov a pohľadov, tabuľky skladby podláh, stolárskych, zámočníckych, klampiarskych a iných výrobkov a prefabrikátov)
   • výkaz výmer stavebných prác a dodávok.
  2. Nosné betónové, oceľové a drevené konštrukcie
   • technickú správu (technické a konštrukčné riešenie, technologické a montážne postupy, osobitné podmienky na vykonávanie prác, ochranné nátery, odkazy na použité technické normy a katalógy, zmeny a odchýlky od dokumentácie na stavebné konanie)
   • podrobný statický výpočet (spravidla vo dvoch vyhotoveniach)
   • výkresy (výkresy výstuže a tvaru betónových konštrukcií okrem prefabrikátov spravidla v mierke 1:50, výkresy skladby prefabrikovaných konštrukcií spravidla v mierke 1:100, prehľadné výkresy oceľových a drevených konštrukcií – pohľady, pôdorysy a rezy spravidla v mierke 1:100)
   • výkaz materiálu podľa jednotlivých prierezov.
  3. Zdravotechnika
   • technickú správu (bilancie spotreby pitnej a teplej úžitkovej vody, množstva splaškov, spotreby a plynu, prevádzkové podmienky, podmienky pripojenia na inžinierske siete, technické riešenie a vybavenie)
   • výkresy v mierke podľa potreby, spravidla v mierke 1:100 (situačné výkresy s vyznačením prípojok, zjednodušené výkresy pôdorysov a rezov s vyznačením a okótovaním potrubia a zariadení, schémy rozvodov)
   • zoznam strojov a zariadení.
  4. Vykurovanie
   • technickú správu (druh vykurovania - diaľkové, blokové, lokálne, bilancia potreby tepla a paliva, zdroj tepla, systém vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody, prevádzkové podmienky, technické riešenie a vybavenie, tepelné a protihlukové izolácie, dimenzovanie komínov, zásady regulácie a merania, požiarna ochrana, bezpečnosť práce, ochrana zdravia a životného prostredia)
   • výkresy v mierke podľa potreby, spravidla v mierke 1:100 (zjednodušené výkresy pôdorysov a rezov s vyznačením a okótovaním potrubia a zariadení, schémy rozvodov, dispozičná schéma kotolne)
   • zoznam strojov a zariadení vrátane izolácií a náterov.
  5. Vzduchotechnika
   • technickú správu (opis riešenia distribúcie vzduchu – chladenie, ohrievanie a zvlhčovanie, výpočet výkonov, charakteristika zariadení, spôsob využitia na účely civilnej ochrany, tepelné, protihlukové a požiarne izolácie, povrchová ochrana a farebné riešenie, zásady regulácie a merania, požiadavky na skúšky zariadenia, zohľadnenie požiadaviek požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci, ochrany zdravia a životného prostredia)
   • výkresy v mierke podľa potreby, spravidla v mierke 1:100 (celková schéma, zjednodušené výkresy pôdorysov a rezov s vyznačením a okótovaním potrubia a zariadení, schémy rozvodov, dispozičná schéma kotolne)
   • zoznam strojov a zariadení vrátane izolácií a náterov.
  6. Osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
   • technickú správu (prevádzkové údaje, energetická bilancia inštalovaného a maximálneho súčasného príkonu, spôsob pripojenia na verejný rozvod elektrickej energie, určenie druhu prostredia jednotlivých priestorov, druh uzemnenia, druh a výpočet umelého zabudovaného osvetlenia, technické riešenie a vybavenie, zásady regulácie a merania, zohľadnenie požiadaviek požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci, ochrany zdravia a životného prostredia)
   • výkresy v mierke podľa potreby, spravidla v mierke 1:100, alebo v mierke 1:50 (základné schémy elektrického rozvodu s označením typu a druhu zariadení, schémy riadenia, obsluhy a blokovania zariadení, zjednodušené výkresy pôdorysov a rezov s vyznačením a okótovaním trás rozvodov a zariadení, jednopólové schémy rozvádzačov, schémy ovládania a signalizácie)
   • zoznam strojov a zariadení vrátane súpisu káblov a vodičov.
  7. Bleskozvody a uzemnenia
   • technickú správu (prevádzkové údaje, druh uzemnenia, druh a výpočet umelého zabudovaného osvetlenia, technické riešenie a vybavenie, bleskozvodová sieť, zásady regulácie a merania, zabezpečenie, požiadaviek vyplývajúcich z projektovej dokumentácie, požiarna ochrana, bezpečnosť práce, ochrana zdravia a životného prostredia)
   • výkresy v mierke podľa potreby, spravidla v mierke 1:500, (základné schémy bleskozvodov a uzemnení s označením typu a druhu zariadení na ne pripojených)
   • zoznam materiálu.
  8. Ústredne a vnútorné slaboprúdové rozvody
   • technická správa (koncepcia riešenia jednotlivých slaboprúdových systémov – telefónu, počítača, televízie, požiarnej a bezpečnostnej signalizácie, prevádzkové údaje, spôsob pripojenia na jednotnú telekomunikačné sieť, technické riešenie a vybavenie)
   • výkresy v mierke podľa potreby, spravidla v mierke 1:100 (základné schémy rozvodov jednotlivých systémov s označením typu a druhu zariadení, schémy rozvádzačov)
   • zoznam strojov a zariadení.
  9. Výťahy, eskalátory a travelátory
   • technickú správu (počet, kapacita, nosnosť a zdvih výťahov, pôdorysné a výškové rozmery strojovne, šachty vrátane priehlbne a horného dojazdu, napájanie, spôsob riadenia, rozmery a vybavenie kabíny, druh šachtových a kabínových dverí, bezbariérové úpravy, bezpečnosť práce, ochrana zdravia a životného prostredia)
   • výkresy v mierke podľa potreby, spravidla v mierke 1:50 (výkresy pôdorysov strojovne a nástupísk, rezov výťahovej šachty a strojovne s vyznačením a okótovaním zariadení a stavebných úprav, potrebné schémy)
   • zoznam strojov a zariadení.

F Projekt organizácie výstavby (jeho obsah a rozsah je totožný s predošlou fázou)


G Dokumentácia prevádzkových súborov


  Dokumentácia sa vypracúva zvlášť pre každý prevádzkový súbor. Každý prevádzkový súbor je zdokumentovaný technickou správou, potrebnými výpočtami, výkresmi spravidla v mierke 1:100, prevádzkovými a technologickými schémami a zoznamom strojov a zariadení.


H Celkové náklady stavby – náklady na

 1. projektové a prieskumné práce
 2. prevádzkové súbory
 3. stavebné objekty
 4. samostatný hmotný investičný majetok
 5. zabudované umelecké diela
 6. vedľajšie náklady
 7. práce, vykonané inými, než stavebnými a montážnymi firmami, patenty a licencie
 8. nepredvídané náklady
 9. nákup existujúcich strojov a zariadení, pokiaľ sa nebudú likvidovať
 10. príspevky iným stavebníkom
 11. prípravu a zabezpečenie výstavby, vnútorné vybavenie drobným investičným majetkom, programové vybavenie

Vedľajšími výkonmi sú najmä

 • zhotovenie alebo zabezpečenie výrobnej dokumentácie (konštrukčné, dielenské a montážne výkresy, výkresy pomocných konštrukcií, stavebných a montážnych zariadení, debnenia, tvaru a výstuže prefabrikovaných prvkov, výpočty prefabrikátov, podrobné vytyčovacie výkresy stavby)
 • zhotovenie dokumentácie dočasných stavieb zariadenia staveniska
 • zhotovenie dokumentácie automatizovaných systémov riadenia
 • zhotovenie dokumentácie bezpečnostných systémov
 • zhotovenie dokumentácie výrobných technologických zariadení (okrem ich koordinácie)
 • vykonávanie prieskumov
 • zameranie skutočného stavbu stavieb
 • polohopisné a výškopisné zameranie pozemkov
 • zhotovenie projektovej dokumentácie zmien pred dokončením stavby a skutočného vyhotovenia stavby
 • obstaranie výpisu z listu vlastníctva a kópie katastrálnej mapy
 • rozmnoženie dokumentácie nad počet zmluvne dohodnutých vyhotovení

Vypracovanie podkladov na vyhľadanie zhotoviteľa

Účel podkladov


Účelom tohto výkonu je príprava podkladov, ktoré jednoznačne vymedzujú kvantitatívne a kvalitatívne predmet dodávky budúceho zhotoviteľa (zhotoviteľov) stavby. Tento podklad má umožniť jednotlivým uchádzačom v rámci výberového konania vypracovať porovnateľné ponuky a klientovi nasledovne uzatvoriť s víťazným uchádzačom zmluvu na zhotovenie stavby alebo jej časti. Tento základný výkon je prvou etapou spracovania projektu stavby na uskutočnenie stavby, a to v tej miere, aká je potrebná na splnenie účelu. Ak klient nepožaduje spracovanie podkladov na výber zhotoviteľa pred spracovaním projektu stavby na uskutočňovanie stavby, použije sa ako podklad na výber zhotoviteľa ukončený projekt stavby na uskutočňovanie stavby.

Obsah a rozsah podkladov– koordinačné a projektové výkony


A Sprievodná správa – prevezme sa z projektu stavby na uskutočnenie stavby bez príloh č. 2 – 5


B Súhrnná technická správa – prevezme sa z projektu stavby na uskutočnenie stavby bez príloh č. 2 – 5


C Celková situácia stavby – prevezme sa v plnom rozsahu z projektu stavby na uskutočnenie stavby


D Koordinačná situácia – prevezme sa v plnom rozsahu z projektu stavby na uskutočňovanie stavby


E Dokumentácia stavebných objektov – prevezme sa v plnom rozsahu z projektu stavby na uskutočňovanie stavby


F Projekt organizácie výstavby objektov – prevezme sa v plnom rozsahu z projektu stavby na uskutočňovanie stavby


G Dokumentácia prevádzkových súborov – prevezme sa v plnom rozsahu z projektu stavby na uskutočňovanie stavby


H.1 Výkaz výmer (zoznam zariadení) v členení, zodpovedajúcom častiam E a G. Jednotlivé výrobky a zariadenia sú spravidla vo výkaze jednoznačne definované technickými parametrami.


Ak je nutné jednoznačné určenie požadovaných kvalitatívnych, alebo výtvarnodizajnových parametrov uvedie sa konkrétny typ a výrobca. Pri atypických výrobkoch sa uvedie základná charakteristika, rozmer, materiál, povrchová úprava. Ak popis nie je postačujúci na jednoznačné konkretizovanie výrobku, doplní sa grafická schéma.


Výkaz výmer obsahuje aj formuláre na rekapitulácie jednotlivých objektov a rekapituláciu na celú stavbu.


Po formálnej stránke sú výkazy spracované tak, aby jednotliví uchádzači mohli do nich doplniť jednotkové a celkové ceny. Po dohovore s objednávateľom sa výkazy popri papierovej odovzdávajú aj v elektronickej forme, ako jednotný podklad pre uchádzačov vo výberovom konaní.


H.2 Kontrolný rozpočet sa dodáva pre potreby stavebníka v jednom vyhotovení. Je to projektantom ocenený výkaz výmer vrátane rekapitulácií a celkových nákladov stavby v členení podľa projektu stavby na uskutočnenie stavby.


Poznámka: Ak klient nepožaduje spracovanie podkladov na vyhľadanie zhotoviteľa stavby pred spracovaním projektu stavby na uskutočnenie stavby, použije sa na výber zhotoviteľa projekt stavby na uskutočnenie stavby, pričom výkaz výmer musí spĺňať požiadavky podľa bodu H1

Spolupráca pri uskutočňovaní stavby

Obsah výkonu


Obsahom spolupráce sú

 • koordinačné výkony – koordinácia výkonu autorského dozoru, t.j., koordinácia výkonov autorského dozoru a dozoru jednotlivých projektantov a špecialistov, a kontrola dodržiavania projektu
 • projektové výkony – kontrola súladu realizácie stavby s projektovou dokumentáciou (výkon občasného autorského dozoru, kontrola dodržiavania projektu, konzultácie so zhotoviteľom stavby, príp. zhotoviteľmi jej častí, definitívne úpravy architektonických a konštrukčných prvkov)
 • manažérske výkony – kontrola a koordinácia realizácie stavby (odborná a organizačná podpora objednávateľa, zastupovanie v technických veciach, pri aktualizovaní zmluvných vzťahov počas realizácie stavby, koordinácia prác a dodávok jedného alebo viacerých zhotoviteľov)

Obsah a rozsah– koordinačné a projektové výkony (autorský dozor)


 • overenie súladu jednotlivých častí projektovej dokumentácie, návrh riešenia pri odchýlkach od projektu
 • overenie súladu podrobných vytyčovacích výkresov s celkovou situáciou (vytyčovacím výkresom projektovej dokumentácie)
 • poskytovanie vysvetlení projektovej dokumentácie pre ocenenie zhotoviteľom
 • poskytovanie vysvetlení potrebných pre vypracovanie výrobnej (dielenskej) dokumentácie
 • schvaľovanie materiálových vzoriek, farebných úprav, a pod.
 • účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi
 • dozor nad súladom realizácie zariadenia staveniska s projektom organizácie výstavby
 • dozor nad súladom realizácie stavby s projektovou dokumentáciou a podmienkami stavebného povolenia
 • poskytovanie vysvetlení projektovej dokumentácie potrebných na plynulosť výstavby
 • posudzovanie návrhov zhotoviteľov na zmeny a odchýlky od projektovej dokumentácie
 • vyjadrenie k požiadavkám zhotoviteľa na množstvové a kvalitatívne zmeny výrobkov a výkonov od schválenej projektovej dokumentácii
 • sledovanie postupu výstavby z technického a časového hľadiska
 • zabezpečenie výkonu činnosti zodpovedného geodeta projektanta
 • informovanie stavebníka o podstatných náležitostiach počas realizácie stavby
 • účasť na odovzdaní stavby, na funkčných skúškach a na kolaudačnom konaní

Obsah a rozsah– manažérske výkony (stavebný dozor)


 • naštudovanie projektovej dokumentácie, stavebného povolenia, zmlúv a ostatných podkladov na uskutočňovanie stavby
 • spolupráca pri výbere zhotoviteľa
 • odovzdanie staveniska zhotoviteľovi
 • odovzdanie základného smerového a výškového vytýčenia stavby zhotoviteľovi
 • kontrola stavebných prvkov v ďalšom postupe zakrytých alebo neprístupných
 • účasť na kontrolných dňoch stavby, resp. ich vedenie
 • kontrola úplnosti, vecnej a cenovej správnosti oceňovacích podkladov a faktúr
 • odsúhlasovanie zmien projektu, ktoré nezvyšujú schválené náklady stavby ani nepredlžujú lehotu výstavby
 • účasť na skúškach materiálov, konštrukcií a prác
 • dohľad nad dodržiavaním podmienok stavebného povolenia a opatrení štátneho stavebného dohľadu počas uskutočňovania stavby
 • informovanie stavebníka o podstatných okolnostiach počas realizácie stavby
 • zabezpečovanie zápisov v stavebnom denníku (napr. odovzdanie stavby zhotoviteľom, vytýčenie, postupové termíny, stav zakrytých a neprístupných konštrukcií, komplexné skúšky, odovzdanie stavby, kolaudačné konanie a pod.)
 • účasť na rokovaniach so stavebným úradom a štátnym stavebným dohľadom
 • príprava podkladov na záverečné hodnotenie stavby
 • kontrola dokladov na kolaudačné konanie (geodetické zameranie stavby, vyhlásenia zhody výrobcov stavebných výrobkov)
 • účasť na kolaudačnom konaní.

Vedľajšími výkonmi sú najmä

 • zhotovenie výrobnej dokumentácie (konštrukčné, dielenské a montážne výkresy, výkresy pomocných konštrukcií, stavebných a montážnych zariadení, debnenia, tvaru a výstuže prefabrikovaných prvkov, výpočty prefabrikátov, podrobné vytyčovacie výkresy stavby)
 • zhotovenie dokumentácie dočasných stavieb zariadenia staveniska
 • priebežné vypracúvanie kontrolných zostáv nákladov stavby v členení na jednotlivé stavebné objekty a prevádzkové súbory.
Vyska honoraru / investicne naklady stavby